Domingo, 29 Enero 2017 06:56

LAS RAYADORAS DE MARUTSÍÍ

Escrito por
Valora este artículo
(1 Voto)

Hubert Matiúwàa, [1986], pertenece a la Cultura Mè´phàà (Pueblos asentados en la Región de la Montaña de Guerrero). En 2016 obtuvo el “Primer Premio en Lenguas Originarias Centzontle”, publicó con la Editorial Pluralia, su Libro “Xtámbaa/ Piel de Tierra”, además ha publicado poemas en diversas  revistas del país.

 

LAS RAYADORAS DE MARUTSÍÍ

 

Foto: Manuel Ndivaí

 

 

 

POEMA

IJÍÍN GO’Ò MARUTSÍÍ TSÍ NUXNÁA IKOÒ ÌNA XNDÚ ÀKHÀ’.

[LAS RAYADORAS DE MARUTSÍÍ]

HUBERT MATIÚWÀÀ

IJÍÍN GO’Ò MARUTSÍÍ TSÍ NUXNÁA IKOÒ INÁ XNDÚ ÀKHÀ’.

 

II

Ná tsudùù itsí

 

Nìgumáa xò’ ná tsudùù itsí,

ná nìríguí ño’ón Marutsíí,

ná ni’níi ajmú inuu júbà rí nikra’ò iná xò’,

ná nìdóo ñawuán xò’ asndó nì’nì bàbà’ nè

rí magòò mudríwuíi xò’ mbèkúu wuajén.

 

Gèjío’,

ná xuajián xò’,

nàndúun xàbò juyáa xò’ numuu rí ijíín ñawuán xò’

naru’tíín àkhà’ tsí matsúwaa ya’dúu ìdo na’nè wakhà’,

numuu rí xuwía xò’ nayaxíín nè tsiyóo

khamí iya idúun i’wa xuajèn.

 

Ná xuajián xò’, nàndúun juyáa xò’,

numuu rí xawì nakua xò’,

khamí nànguá ènè ñawíín xò’ rajún iná

rí najra’an ná inuu jùbà’

rí na’nè mìnáa mi’xá, mi’ñúun khamí màña’.

 

Ná xuajián xò’,

ndú’ñáa xò’,

numuu rí nàmañà xò’ nònè riyóo jùbà’,

ná nùdíí xó ajngóò èwè, ga’kho khamí rí tsingìna.

 

III

Ru’wa

 

Ni’kháa ru’wa ná idúu ño’ón Marutsíí,

ìdo magi’dúún ma’níi ajmú,

mò’nè manjguàn xò’ xàbò tsí ndáa ná mi’díín,

khamí ìdo majanúu gón’ rudíí

morutú xò’ xdútún rí ma’níí rawún xìda’

tsí gida’ ajuàn’ rawún.

 

Ná matha ná tsí yàxee xàbò maxíín,

mu’dáa xò’ mbékoo àkhà’,

khamí muyáxíí xò’ ya’dúu iná ná awún ajuàn’

rí nayáxii akiàn xò’,

ikhaa rí na’nè mbàà bro’ón ná inuu ajuàn’ rí nàgewan,

ikhaa rí nadríñíin xàbò ná awún bolsa naylo,

ikhaa rí nagíwuán ná smiduun xàbò ajuàn’ rí jàyá ngàmí.

 

 

IV

Iná ajuàn’

 

Iná ajuàn’ xò’ naxnúu nè ikoò iná xndú ìdo nà’nè mbro’ón,

numuu rí nandoo nè rí mbámbá mi’cha

matsúwa nè ya’dúu mbi’i ná tsudùù itsí,

nàro’thón nè áùn xuwiún xàbò

khamí nàkra’o mìnà nè ná awún iñúu jùbà’,

ná nayáxii nè rí nagi’nuu wuèñon akián ló’ e’nè.

 

Iná ajuàn’ xò’ nàmbitha’a nè ná ñawún wuajén,

na’níín nè bègò tsí nàrákhaa ná ìda ló’,

nda’yá nè rajúún xàbò,

nandoo nè mèkhoo ñawún,

nàkhún khamí idxún.

 

Iná ajuàn’ xò’ grígòò nè nárothón inuu gìñan,

grígòò nè nàriyáa inuu mi’cha,

naxkhamà  jambòò nè ná A’phàà,

na’dí nè ìñá ná Kra’áá,

khamí na’nè màña’ xtiñun nè ná Xkua miñáá.

 

Iná ajuàn’ xò’ gìthúun nè mèkhoo xuwia xò’ ná awún ejna,

tsíngua’ ni’kha nè, nandoo nè maxtáa ñawuan xò’,

a drígòò mbá nìma ne’nè ñajún nè,

a drígòò mbá giñá xke’, tsángua rá,

nìjanu nè nárudií akuín ná ñawuán xò’,

ikànjgóo xùge’, ná judíí ná naxtrakamijna ga’kho,

tsáa ma’níí idxúun xàbò rí nìchikuriga nè rá.

 

 

V

Tsígoo iná xndúu àkhà’

 

Tsígoo iná xndúu àkhà’ xò’ naxna nè tsiake rí

mutsíi cháda xò’ rí nuxè’,

khamí thàna rí na’ñaa xi’ña xò’ rí ma’nii akuín,

khamí nambayúu nè àmà xò’

tsí nakhá nagà’ya ñajún mbaa rídáa.

 

Ná inuu rajuán xò’ nà’nìì nè xó mikuíí,

ìdo najra’ín a’guàán

asndó xó spiaja drígòò jùbà’

rí na’nè tsíyáa júbà ja’nii nè.

 

Tsígoo iná xò’ nadríñii nè xàgaa ná awún xuwi

khamí natsúu nè ná awún ejna,

narogòò nè rí naxkidxa xò’,

khamí naxmí’ nè mbi’yáa ná inuu iye’ rí jagòò anjgáa,

mí nàriyáa nè mbi’yaa ná inuu chidè

khamí ná inuu xndúu ajuàn’ da’ñáan nè.

 

VI

Mathangaàn xò’ ná xuajèn

 

Ikúún  nando’ mayaxúu idúu ri’yuù iná xndú àkhà’,

maguathún tsúkáán idúu ri’yuù nè,

nando’ manbiyá’ nè ná akuíín ñawún,

khamí nando’ masìá gájmàá a’ó tsígoo nè

ikànjgóo ño’ón Marutsíí mayáxíi ngu’wà ajngo’.

 

Nando’ mathangúun ná xuajín,

nando’ mathangúun maxnúu ikoò iná xndú àkhà’

ná rawún xnu’ndaa,

ná xuajen rigè’,

na’nè xndú mìnáa wakhà’ khamí xàbò tsénè numèè maján,

na’nè tsískamìnáa àdoo rìyóo jùbà’,

khamí ìdo narákhàa idúu àkhà’,

nagumíí xtrakíín tsí nuxpità mi’nà ná rawún ìñá wajén,

ná ne’né gùkúu mijnáa i’di khamí ná’nii rìyóo nè.

 

Ná xuajián ló’, asndo náa tra’á chambóo iya

rí nasgájma ná rìga iná xndú àkhà’,

ikaa rí naxtijiò xábíi re’è rí mixtíi,

ikaa rí na’nè thanúu ìñaa ló’,

khamí na’nìì tsinúu èwè.

 

Nando’ mathangúun

ìdo na’gòò dùùn ná Xirágáá,

nando’ mathagúun ná jambaà ná jágò nàkhá ya’dú rí ndátsún,

ikhaa rí maxkaxíí akuìn iná

ikhaa rí matsígàà nakhúu gíxaa.

 

XI

Àda

 

Nìguwá gi’yáa ènè xàbò tsí jùdá ajuàn’ ná xuajiún

numuu rí nìgi’dúun xkunjdú

khamí nangua ì’gùun mutsáñúu gajmíí i’wíi xàbò,

tsétsé ma’ nawi’ñuu dxá’an tsúkuè,

ikíín tsí na’pho xuwi ná ndáwuá xuajían ló’,

ikíín tsí nurigú amaa ná ajuàn’ xkaràdi,

ikíín tsí nùkuxè nàún khamí nònè ngínií ijíín go’ò ná júbàá.

 

Xó ma’ ikhaa nìnìñuu xndú tsígùn’ ná awún rómbo

ná ikhóo idi rí jagò tsingìna,

khamí nìnìñuu igi’ tsí mixtíin ná  awún xnu’ndóo mbro’ón,

khamí nìnìñúu ná awún ixè kafé

tsímbi ná naxtraka minà rí tsingìna ló’.

 

Xó ma’ ná awún ìtsuu ni’khá ragàjáa iya idúun

ijíín go’ò Marutsíí tsí nimbaxù gajmíí,

ijíín go’ò tsukuè nindxáwuè ná nituxuù yojndá’ khamí itsí,

rí maxa’ga ji’yáa gonè xàbò.

 

Xàbò tsí judà anjuàn’ nìxùdaa xtá inuu,

khamí nìstrakée mbá xkamida’ rí mbijua ná xpapòò,

atsú tsákuun idúu àñà’ ná ñawún,

ikànjgóo ikhaa nìgi’dúun nìgùdíi xàbò

mí ni’gíì rí tsingìna inuu ixè xàphoo xuajiún.

 

Numuu mbí’i rukhuè, nakhí rí nìgàji’yáa

nùthée rí tsáà xàbò júbà ñajuán xò’,

maján ènè xò’ ñajún rukuè me’

numuu rukuè tsétsé nagùwá xàbò

tsí nagòo ju’díin ijíín xuajèn.

khamí nùdíí  ga’kho ná ñawún èjèn tsúkuè.

 

XII

Nigua’núu xàbò maxíín

 

Nigua’núu xàbò maxíín

mùtsìka iná xndú àkhà’ rá me’,

ni’kha ra nunjgòò a’wá

ná awún ajuán’ rí nuthara’a mijnà anguián ló’,

xugè’ rí gakho rá,

tráma xuá xkókó idxúun nigua’níi,

asndó nuníí màxa jambaà ná igóò,

asndó xó nakhún àkuán nakhún

rí natsimuun ná inuu ixè,

rí naguathán ná bòò

ná ndu’yée xañúu ño’ón Marutsíí.

 

Nigua’níi ná rawún matha,

niyáxúun ijíín go’ò,

gájmàá xkamida’ rí mbijua

niriguíì a’ó bègò ná mikuíí,

khamí nìxu’dáa ngàmí ná xoxta’ ló.

 

Nigua’níi nònè ndúwee mbámbá tsígu,

nùriguii ajngáa wa’a tsúda ló’

rí magòò murathúun nìma

tsí nuñawuán iná xndú àkhà’.

 

Xó ma’ anguián ló’,

niruwá mijnè nìgúyúun xàbò tsí maxíín,

tsúkuè nirí’ña

rí nimbá mùxunii, ninda’à mbá xède,

mbá tsotón, khamí ijíín go’ò Marutsíí,

ikiin júwè mòne mbáníi rí na’than xuajèn

xí najanúu tsígèjña me’.

 

 

 

 

LAS RAYADORAS DE MARUTSÍÍ

II

En la piedra

 

Nacimos en la piedra

donde se posó el pájaro Marutsíí,

cantó a los montes para esconder nuestra hierba

y talló nuestras manos hasta hacerlas

suaves para recibir la sonaja de la muerte.

 

Aquí,

nos quieren porque nuestros dedos

rebanan el sol para chorrear la tarde,

porque nuestra piel guarda los fantasmas

y el llanto de otros pueblos.

 

Nos quieren,

porque nuestros pies son sigilosos

y no lastiman a las lenguas

que brotan de la tierra

para pintarse de blanco, de lila y de rojo.

 

Nos buscan,

porque sabemos surcar el arado

para sembrar las palabras:

hambre, necesidad y pobreza.

 

 

III

La lluvia

 

Llegó la lluvia

en los ojos del pájaro Marutsíí

y bajo su canto sembraremos

los cuerpos que no tienen sepultura

y en los ojos de la luna tierna,

cortaremos la bellota

que ensalivará el pico del pájaro carpintero.

 

En el río donde nadie mira,

cosecharemos las sonajas del sol

para enlatar nuestra sombra

y hacer crecer la noche en las básculas,

en las bolsas de naylon

y en las cinturas del silencio.

 

IV

Las navajas

 

Nuestras navajas rayan de noche

para sangrar el día sobre la piedra,

cortan kilómetros de carne

y viajan en túneles para esconder la avaricia.

 

Nuestras navajas brillan en las manos de la muerte,

dibujan los rayos que caen en los ojos,

tienen ausencias de labios,

tienen añoranza de brazos, pies y cabezas.

 

Nuestras navajas viajan cortando los vientos

y afilando las mañanas,

encuentran pies en Tlapa,

escarban hoyos en Chilpancingo

y se visten de rojo en Chilapa.

 

Nuestras navajas esperan en ataúdes

nuestros pequeños cuerpos,

han llegado de lejos a vivir en nuestras manos,

a algún espíritu le pertenecían

o a un aire malo,

llegaron con hambre de nuestros brazos tiernos

y ahora, en esta loma en que se mece el dolor,

¿Quién recreará el rompecabezas que han hecho?

 

V

Las semillas

 

Nuestras semillas traen la esperanza

de comprarnos huaraches nuevos,

una pastilla para el abuelo

y para ayudar al tío que se va al Norte.

 

En nuestras lenguas se visten de cielo

para germinar las estrellas

en pequeños lunares de tierra

que embellecen el campo.

 

Nuestras semillas agusanan los cuerpos

y trasnochan los ataúdes,

nos cubren el hambre,

bordan nuestros nombres en los diarios,

en el filo de los machetes

y en las balas que buscan tu nombre.

 

VI

Regresar al pueblo

 

Yo quiero mirar los ojos del maíz bola,

poner mis dedos en su corona de sol,

sentirlo llorar en mis manos,

quiero bailar con la voz de sus semillas

y que el pájaro Marutsíí guarde mi secreto.

 

Quiero regresar al pueblo

para rayar la boca del sueño, 

aquí, se arruga la tarde, no pagan bien,

se aburre el gusano de los surcos

y las horas desprenden insectos

que pululan en las lápidas,

en la sangre coagulada que se anida en los malecones.

 

Allá, las mangueras persiguen

a las bolas de sol

y bañan a sus aretes multicolores

que curan las muelas

y las heridas del hambre.

 

Quiero regresar

a las tardes de Zapotitlán,

a los caminos con la leche de olor

para despertar las hojas

y quemarle los pies al diablo.

 

 

XI

El niño

 

Vinieron a buscarlo en el pueblo

porque no había para donde darle

y atorarle con los contras,

se hacía costumbre ver a los zopilotes

carroñar en las mojoneras,

bajar los ayates de las redilas

y esculcar las enaguas, buscando carne.

 

Él dejó sus canicas en la cuarta del rombo,

en la raya con nubarrones de nostalgia,

dejó los peces multicolores

con los sueños de la noche

y dejó entre los cafetales

los columpios colgados donde se mece la miseria.

 

En sus huesos,

fue creciendo el llanto de sus amiguitas,

las niñas de Marutsíí,

que pedían oído al polvo y a las piedras

para que no se lo llevaran.

 

Lo encapucharon con escamas de la tarde

y le colgaron un cuerno de chivo,

tres rosarios del ojo de venado

y se dispuso a cazar hombres

y a sentar la muerte en su mesa.

 

 

Desde entonces,

dicen que los de la Montaña

somos buenos para eso

y no dejan de venir para llevarse a los niños

y sembrarles la muerte en las manos.

 

XII

Llegaron los soldados

 

Llegaron los soldados a quemar el maíz bola,

se corrió el rumor por la radio

que esta vez sí era en serio,

llegaron con cascos para vestir de verde los caminos,

con pies de hormigas para subir en los árboles,

en las cañadas y en el nido de Marutsíí.

 

Llegaron por el río mirando a las muchachas

y con armas largas bajaron el rayo de los cielos

e incrustaron en los pechos el temor del silencio.

 

Llegaron con el pretexto de siempre,

a buscar las ausencias

para llenarlas con sus inventos

y desmontar a los espíritus de la goma.

 

La gente se organizó y los fue a ver,

para que no hicieran nada, pidieron una res,

un chivo y las dos niñas de Marutsíí,

que ellos están para servir

a quienes les saben tratar.

 

 

 

 

 

Visto 10866 veces Modificado por última vez en Lunes, 13 Febrero 2017 03:58
Hubert Matiúwàa,

Hubert Matiúwàa, [1986], pertenece a la Cultura Mè´phàà (Pueblos asentados en la Región de la Montaña de Guerrero). En 2016 obtuvo el “Primer Premio en Lenguas Originarias Centzontle”, publicó con la Editorial Pluralia, su Libro “Xtámbaa/ Piel de Tierra”, además ha publicado poemas en diversas  revistas del país.

 

 

 

1 comentario

Deja un comentario

Asegúrese de introducir toda la información requerida, indicada por un asterisco (*). No se permite código HTML.

Invitados en línea

Hay 6062 invitados y ningún miembro en línea